Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 132 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2021-132  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2021 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-131  SGK
“Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ yayımlandı. 
31.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-130  GVK
Altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarındaki stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.  
31.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-129  KDV
İmalat sanayiine yönelik teşvikli yatırımlara ilişkin inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yapılacak inşaat harcamaları için de devam edecektir. 
31.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-128  VUK
31 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
31.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-127  GVK
Asgari geçim indirimi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. 
28.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-126  GVK
Kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanmasına ilişkin, Gelir Vergisi Kanununun Geçici Madde 67 kapsamında elde edilen gelirlerde stopaj oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
27.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-125  GV-DV
7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile asgari ücret vergilendirmesine ilişkin Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler. 
27.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-124  GVK
22.12.2021-31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde stopaj oranı % 0 olarak uygulanacaktır.  
22.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-123  GVK-KVK
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci ve 30’uncu maddelerinde yer alan kar payı üzerinden kesilen stopaj oranları 22.12.2021 tarihinden geçerli olmak üzere %15’ten %10’a indirilmiştir. 
22.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-122  GVK
Mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarına, banka tahvil ve bonolarından elde edilen gelir ve kazançlara, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara ve yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan indirimli stopaj oranlarının süreleri 31.03.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 
16.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-121  TTK
Halka açık olmayan anonim şirketlerin hamiline yazılı pay senedine sahip olanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar bildirim talebiyle paydaş oldukları Anonim Şirkete başvurmaları gerekmektedir.  
13.12.2021

   Dokümanı İndir 2021-120 
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2021 ARALIK 
29.11.2021

   Dokümanı İndir 2021-119  KVK
2021 yılı yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak belirlenmiştir. 
29.11.2021

   Dokümanı İndir 2021-118  KVK-GVK-SERBEST BÖLGE
6 Kasım 2021 tarihinden itibaren ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançlarına gelir ve kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.  
8.11.2021

   Dokümanı İndir 2021-117  DİĞER
7341 sayılı Kanun ile üzerindeki yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin süre 31.12.2021 tarihinden 31.12.2023 tarihine uzatılmış ve Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik ile tasfiye süreci 6 aydan 3 aya indirilmiştir.  
8.11.2021

   Dokümanı İndir 2021-116  DİĞER
7341 sayılı Kanun ile ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmak amacıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne ihracatçı birliklerinin yedek akçe hesaplarında bulunan meblağla sermaye olarak aktarılmış olup kurumlar vergisi muafiyeti ve damga vergisi, harç ve KDV istisnası sağlanmıştır. 
8.11.2021

   Dokümanı İndir 2021-115  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2021 KASIM 
27.10.2021

   Dokümanı İndir 2021-114  DİĞER
7338 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Konaklama Vergisinde değişiklikler yapılmıştır. 
27.10.2021

   Dokümanı İndir 2021-113  VUK
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler. 
26.10.2021

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE