Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 43 | Toplam Sayfa: 3 ]    | 1 | 2 | 3 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 1996-045  KDV- KATMA DEĞER VERGİSİ
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili katma değer vergisi uygulaması. 
15.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-043  KVK - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
Kurumlar Vergisi Kanunun Geçici 23.maddesinde yeralan istinanın uygulamasında üretim tesisleri kavramına açıklık getirilmiştir. 
13.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-042  AATUH KANUN - AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
31 Mayıs 1997 tarihinden başlamak üzere kanuni süresinden önce ödenen amme alacağı için uygulanacak erken ödeme indirimi oranları değişmiştir. 
12.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-041  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU
194 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygulama esasları açıklanan götürü gider ile ilgili 197 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. 
11.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-040  TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından terör eylemleri nedeniyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malül kalan kamu görevlileri ile er ve erbaşların yakınlarının malül olup da çalışabilir durumda olanların isdihdamı 
10.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-039  VUK- VERGİ USUL KANUNU
Sadece bu yıla mahsus olmak üzere 249 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairesine verilmesi zorunlu olan bildirimlerin süreleri uzatılmıştır. 
9.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-038  VUK - VERGİ USUL KANUNU
Bankalarca düzenlenmesi 243 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde zorunlu kılınan belgelerin eksik veya hiç düzenlenmemesi, gerekli bildirimlerin yapılmaması halinde uygulanacak cezalar 
8.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-037  KDV- KATMA DEĞER VERGİSİ
53 numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 51 numaralı Tebliğ’de düzenlenen tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işler ile hurda metal alımlarında vergi tevkifatı uygulaması ile ilgili olarak yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
7.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-036  KDV- KATMA DEĞER VERGİSİ
52 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile diplomatik istisna uygulamasına ilişkin esaslar yeniden belirlenmiştir. 
6.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-035  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU
195 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı ve Hazine Müstaşarlığı tarafından müştereken tesbit edilen yatırım teşvik belgesi olmaksızın yapılacak yatırımların yatırım indiriminden faydalanma esasları açıklanmıştır. 
5.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-034  VUK - VERGİ USUL KANUNU
243 ve 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile dekontların düzenlenmesine ilişkin belirlenen esaslar 01.04.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir. 
4.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-033  GVK - KVK - GELİR VERGİSİ KANUNU - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
İhracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunanların ticari kazancının tespitinde yapılacak götürü gider uygulamasının esasları belirlenmiştir. 
3.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-032  MALİ TABLOLAR
1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerine eklenecek ek mali tablolarla ilgili belirleme yapılmıştır. 2. Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde çek ve senetlerin reeskonta tabi tutulma zorunluluğu ile kıdem tazminatı ayrılma zorunluluğu kaldırılmıştır. 
2.02.1996

   Dokümanı İndir 1996-031  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU
Vergi alacağı üzerinden fon payı ödenmeyecektir. 
31.01.1996

   Dokümanı İndir 1996-030  VUK- VERGİ USUL KANUNU
Maliye Bakanlığı 1996 yılından başlamak üzere "Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim" vermek yükümlülüğünde olan mükellefler için yeni bir bildirim verilmesi zorunluluğu getirmiştir. 
30.01.1996

   Dokümanı İndir 1996-029  AMMA ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN (AATUH KANUN)
Yıllık %96 olan tecil faizi oranı %144'e çıkarılmıştır. 
29.01.1996

   Dokümanı İndir 1996-028  AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN (AATUH KANUN)
Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına uygulanacak gecikme zammı oranı aylık %15'e yükseltilmiştir. 
28.01.1996

   Dokümanı İndir 1996-027  PERSONEL - SSK
Avrupa yakasında yerleşik işverenlerin bağlı bulundukları SSK müdürlüklerinde 01.02.1996 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. 
27.01.1996

   Dokümanı İndir 1996-026  GVK- GELİR VERGİSİ KANUNU
01.01.1996 - 30.04.1996 döneminde uygulanacak yurt içi harcırah tutarlar belirlenmiştir. 
26.01.1996

   Dokümanı İndir 1996-025  AATUH KANUN - 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
Kanuni temsilcilerin sorumlulukları ve kanuni temsilcilerin vergi dairesine bildirilme zorunluluğu. 
25.01.1996

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE