Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 96 | Toplam Sayfa: 5 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2010-096  VUK-MENKUL KIYMET
31.12.2010 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.12.2010

   Dokümanı İndir 2010-095  GVK-KVK
Yurt dışında ihraç olunan Özel Sektör Tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri için 2010/1182 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen stopaj oranları ve bu düzenlemenin sonuçları  
31.12.2010

   Dokümanı İndir 2010-094  TTK-BK-VUK-KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları indirilmiştir.  
30.12.2010

   Dokümanı İndir 2010-093  BSMV
Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen özel sektör tahvillerin repo ve vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden 29 Aralık 2010 tarihinden itibaren % 1 BSMV hesaplanacaktır 
29.12.2010

   Dokümanı İndir 2010-092  GVK
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında menkul kıymetlerin vergilendirilmesine ilişkin yayımlanan 277 No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği  
27.12.2010

   Dokümanı İndir 2010-091  VUK
2011 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında. 
15.12.2010

   Dokümanı İndir 2010-090  DİĞER
Yeni Vergi Affı Kanun Tasarısı hakkında 
30.11.2010

   Dokümanı İndir 2010-089  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2010 ARALIK  
30.11.2010

   Dokümanı İndir 2010-088  VUK
Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannameleri’nin Süresi 25 Kasım 2010 Tarihine Uzatılmıştır.  
25.11.2010

   Dokümanı İndir 2010-087  VUK
2010 yılı yeniden değerleme oranı % 7,7 olarak belirlenmiştir.  
25.11.2010

   Dokümanı İndir 2010-086  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2010 KASIM  
28.10.2010

   Dokümanı İndir 2010-085  KKDF
Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı, % 15’e çıkarılmıştır.  
28.10.2010

   Dokümanı İndir 2010-084  AATUH KANUN (6183)
21 Ekim 2010 tarihinden itibaren tecil faizi oranı yıllık % 19’dan yıllık % 12’ye indirilmiştir.  
21.10.2010

   Dokümanı İndir 2010-083  AATUH KANUN
19 Ekim 2010 tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesinde yeralan gecikme zammı oranı %1,95’ten % 1,40’a indirilmiştir 
19.10.2010

   Dokümanı İndir 2010-082  SGK
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yapılan değişiklik hakkında.  
13.10.2010

   Dokümanı İndir 2010-081  KVK
2010 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,42 olarak belirlenmiştir 
12.10.2010

   Dokümanı İndir 2010-080  VUK
Maliye Bakanlığı yayımladığı 400 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 6009 sayılı Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar yapmıştır.  
1.10.2010

   Dokümanı İndir 2010-079  GVK-KVK
Maliye Bakanlığı yayımladığı 276 No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapmıştır.  
1.10.2010

   Dokümanı İndir 2010-078  VUK-MENKUL KIYMET
30.09.2010 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar 
1.10.2010

   Dokümanı İndir 2010-077  GVK
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında menkul kıymetlerin vergilendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
30.09.2010

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE