Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 136 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 1999-134  SSK
1 Ocak 2000 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı aylık 120.000.000 TL, üst sınırı ise aylık 360.000.000 TL’dır.  
17.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-133  VUK-KDV
Marmara Bölgesi’ndeki depremler nedeni ile oluşan mücbir sebep halinin bir kısım mükellefler için sonra erdiğine ilişkin 282 numaralı VUK tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ’de ayrıca fevkalade amortisman, takdir komisyonları, depremde zayi olan defter ve belgelerin durumu ve KDV hakkında da açıklamalar bulunmaktadır.  
16.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-132  DİĞER
1 Ocak 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre ödenmesi gereken kanuni faiz ve temerrüt faiz oranının belirlenme yöntemi değiştirilmiştir.  
15.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-131  EMLAK VERGİSİ
2000 yılı Emlak Vergisi matrahları.  
14.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-130  VUK
2000 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nda yeralan parasal limitler  
13.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-129  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
2000 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi istisna tutarları.  
12.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-128  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
2000 yılında ödenecek olan Çevre Temizlik Vergisi tutarları.  
11.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-127  MTV
2000 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları.  
10.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-126  TAŞIT ALIM VERGİSİ
Satın alma sırasında ödenen taşıt alım vergisi tutarları 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.  
9.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-125  HARÇLAR
1 Ocak 2000 tarihinden itibaren uygulanacak olan finansal faaliyet izin belgeleri harç tutarları.  
8.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-124  HARÇLAR
Harç tutarları 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.  
7.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-123  DAMGA VERGİSİ
2000 yılında ödenecek damga vergisi tutarları artırılmıştır.  
6.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-122  TEŞVİK
Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşfik Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 99/2 Nolu Tebliğ yayımlanmıştır.  
5.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-121  GVK
1999 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesine ilişkin 229 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlnıştır.  
4.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-120  GVK
Gelir Vergisi Kanunu' nda yeralan; 1. Gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanan istisna tutarı, 2. Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 3. Yatırım indirimi uygulanmasında esas alınacak asgari yatırım tutarları, 2000 yılı için aşağıda açıklandığı şekilde uygulanacaktır.  
3.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-119  GVK
4481 Sayılı Kanunla getirilen ek vergilere ilişkin Maliye Bakanlığı Uygulama İç Genelgesi  
2.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-118  VUK
4369 ve 4444 Sayılı Kanunlarla Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin yayımlanan 280 Nolu VUK Genel Tebliği  
1.05.1999

   Dokümanı İndir 1999-117  GVK
İşverenler tarafından ücretlerden kesilecek ek gelir vergisine ilişkin örnek.  
30.04.1999

   Dokümanı İndir 1999-116  VUK
2000 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki ve ara tasdiki.  
29.04.1999

   Dokümanı İndir 1999-115  TTK
2000 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilmesi  
28.04.1999

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE