Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 101 | Toplam Sayfa: 6 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2011-101  VUK-MENKUL KIYMET
31.12.2011 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar 
30.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-100  TTK-BK-VUK-KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları indirilmiştir.  
29.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-099  KDV
27 Aralık 2011 tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki bazı yatırım mallarının kiralama işlemlerinde KDV oranı % 1’e indirilmiştir.  
27.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-098  KVK-GVK
Türkiye ile Almanya, Türkiye ile Norveç ve Türkiye ile Kanada arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının yürürlüğe girmesi hakkında.  
23.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-097  BSMV
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefi bankalar, Ocak 2012 döneminden itibaren BSMV Beyannamelerini şubeleri itibariyle birleştirilmiş, Genel Müdürlük olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verecek ve bu bankaların şubelerine ait BSMV mükellefiyetleri kapatılacak ayrıca talep eden bankalar, 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefi olabileceklerdir.  
19.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-096  BSMV
Maliye Bakanlığı 88 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile konut finansmanına bağlı olarak yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralarda BSMV istisnası uygulamasına yönelik açıklamalar yapmıştır.  
19.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-095  VUK - TTK
Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, elektronik defter ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasları 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile belirlemiştir. 
14.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-094  VUK
2012 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında. 
7.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-093  VUK-KVK-GVK
Finansal kiralama işleminden sonra oluşan ana para kur farkları ile faizlerin ilk yıl iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesi, sonraki yıllar ise gider veya maliyet olarak dikkate alınması ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı görüşü hk. 
5.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-092 
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2011 ARALIK 
1.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-091  KDV
2011/2466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bulgur, kümes hayvanları, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının etlerinin ve yenilen sakatatlarının, toptan satışlarında KDV oranı %1’e indirilmiştir.  
1.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-090  VUK
2011 yılı yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak belirlenmiştir. 
1.12.2011

   Dokümanı İndir 2011-089  SGK
5510 sayılı Kanun’un 4/1(a) maddesi kapsamındaki sigortalılara ilişkin 2011/Eylül ayı aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan alacaklar ile aynı sigortalılardan kaynaklanan ve ödeme vadesinin son günü 31 Ekim 2011 olan 6111 sayılı Kanun yapılandırma taksitlerinin ödeme süreleri 3 Kasım 2011 tarihine kadar uzatılmıştır.  
1.11.2011

   Dokümanı İndir 2011-088  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2011 KASIM  
31.10.2011

   Dokümanı İndir 2011-087  KVK
2011 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,33 olarak belirlenmiştir.  
28.10.2011

   Dokümanı İndir 2011-086  VUK
Faktoring şirketlerince faktoring anapara alacakları için ayrılan karşılıkların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı ve iskontolu işlemlerdeki peşin olarak elde edilen faizlerin elde edildikleri dönemin geliri olduğu yönündeki Maliye Bakanlığı görüşü  
19.10.2011

   Dokümanı İndir 2011-085  ÖTV
2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanun5nun ekli listelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.  
13.10.2011

   Dokümanı İndir 2011-084  KKDF
Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı, % 6’ya çıkarılmıştır 
13.10.2011

   Dokümanı İndir 2011-083  VUK-MENKUL KIYMET
30.09.2011 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanun5nun 27‹ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar.  
30.09.2011

   Dokümanı İndir 2011-082  VUK
30 Eylül 2011 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
29.09.2011

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE