Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 120 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2009-120  VUK
31 Aralık 2009 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
31.12.2009

   Dokümanı İndir 2009-119  TÜRK TİCARET KANUNU
Limited ve anonim şirketlerin sermayelerini, yeni asgari esas sermaye miktarına yükseltmeleri için ticaret sicili memurluğuna son müracaat tarihi 31.12.2011 tarihine kadar uzatılmıştır. 
28.12.2009

   Dokümanı İndir 2009-118  DİĞER
5941 sayılı yeni Çek Kanun ile çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımlar ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. 
22.12.2009

   Dokümanı İndir 2009-117  TTK- BK- VUK- KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları indirilmiştir. 
22.12.2009

   Dokümanı İndir 2009-116  KDVK
113 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı istisna ve uygulamalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  
9.12.2009

   Dokümanı İndir 2009-115  VUK
2010 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında 
7.12.2009

   Dokümanı İndir 2009-114  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2009 ARALIK 
25.11.2009

   Dokümanı İndir 2009-113  VUK
Ödeme süreleri 26 Kasım 2009 tarihinde sona eren bazı vergiler ve taksitlerin ödeme süreleri 01 Aralık 2009 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 
25.11.2009

   Dokümanı İndir 2009-112  AATUH KANUN (6183)
21 Kasım 2009 tarihinden itibaren tecil faizi oranı yıllık % 24’den yıllık % 19’a indirilmiştir. 
23.11.2009

   Dokümanı İndir 2009-111  AATUH KANUN (6183)
19 Kasım 2009 tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesinde yeralan gecikme zammı oranı %2,5’dan % 1,95’e indirilmiştir. 
19.11.2009

   Dokümanı İndir 2009-110  VUK
2009 yılı yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak belirlenmiştir. 
16.11.2009

   Dokümanı İndir 2009-109  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2009 KASIM  
30.10.2009

   Dokümanı İndir 2009-108  İK - SGK
Sigortalı bildirimi ve işyerine ilişkin bildirimler için verilen belgelerin birleştirilmesine ilişkin usul ve esasların yer aldığı 12.10.2009 tarihli ve 2009-121 sayılı Genelge http://www.sgk.gov.tr/mevzuatg.html adresinde yayımlanmıştır. 
28.10.2009

   Dokümanı İndir 2009-107  VUK - MENKUL KIYMET
30.09.2009 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
30.09.2009

   Dokümanı İndir 2009-106  MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2009 EKİM  
30.09.2009

   Dokümanı İndir 2009-105  KVK-GVK
5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun uygulama süresi uzatılmıştır.  
30.09.2009

   Dokümanı İndir 2009-104  VUK
30 Eylül 2009 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
29.09.2009

   Dokümanı İndir 2009-103  BSMV
BSMV oranlarında yapılan değişiklik hk. 
7.09.2009

   Dokümanı İndir 2009-102  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2009 EYLÜL 
31.08.2009

   Dokümanı İndir 2009-101  DİĞER
Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından “Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özele Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır. Ayrıca 2009/15315 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu araçların 30/11/2009’e kadar (bu tarih dahil) ithali durumunda ÖTV oranı %0, KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. 
24.08.2009

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE