Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 175 | Toplam Sayfa: 9 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2008-175  VUK-MENKUL KIYMET
31.12.2008 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.12.2008

   Dokümanı İndir 2008-174  VUK
31 Aralık 2008 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
31.12.2008

   Dokümanı İndir 2008-173  DİĞER
1.1.2009 tarihinden itibaren yapılacak muhasebe kayıtları ile düzenlenecek beyanname, belge ve bildirimlerde para birimi olarak Türk Lirası ve Kuruş kullanılacaktır.  
26.12.2008

   Dokümanı İndir 2008-172  TÜRK TİCARET KANUNU
Limited ve anonim şirketlerin sermayelerini, yeni asgari esas sermaye miktarına yükseltmeleri için ticaret sicili memurluğuna son müracaat tarihi 31.12.2009 tarihine kadar uzatılmıştır. 
24.12.2008

   Dokümanı İndir 2008-171  SGK
1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sigorta primleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunun diğer alacaklarının kanuni süresinde ödenmemesi durumunda tüzel kişiliği haiz işverenlerin, üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile şirket yönetim kurulu üyeleri ve kanuni temsilcileri de işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. 
23.12.2008

   Dokümanı İndir 2008-170  SGK
2008 yılı Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 23 Aralık 2008 Salı günü mesai bitimine kadar (e-Sigorta ile beyan edenler aynı gün saat 23:59’a kadar) verilmesi gerekmektedir.  
22.12.2008

   Dokümanı İndir 2008-169  GVK
Tam mükellef gerçek ve tüzel kişilerce hisse senedi alım-satım işlemlerinden elde edilen kazançlarda stopaj oranını % 10’dan % 0’a indiren ve buna bağlı olarak ihtiyari beyannamedeki vergi oranını % 0’a indiren Kararla ilgili 269 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar hakkında. 
7.12.2008

   Dokümanı İndir 2008-168  GVK-KVK
5811 sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” un uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin yayımlanan 1 Seri No’lu Tebliğ hakkında.  
6.12.2008

   Dokümanı İndir 2008-167  VUK
2009 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında.  
2.12.2008

   Dokümanı İndir 2008-166  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2008 ARALIK 
1.12.2008

   Dokümanı İndir 2008-165  DİĞER
Maliye Bakanlığı, zor durumda olan tüm mükelleflerin 6183 sayılı Kanundaki tecil ve taksitlendirme müessesesinden yararlanabilmeleri için 28 Kasım 2008 olarak belirlediği başvuru süresini, 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatmıştır.  
28.11.2008

   Dokümanı İndir 2008-164  SGK
23 Kasım 2008 tarih ve 27063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ay içinde yıllık ücretli iznini kullananların prime esas kazançlarının tespitine ilişkin düzenleme yapılmıştır.  
28.11.2008

   Dokümanı İndir 2008-163  SGK
Kayıt dışı istihdamın önlenmesi çerçevesinde, 5510 Sayılı Kanunla, bankalar ve kamu idarelerine işlem yaptıkları kişilerin sigortalı olup olmadıklarını kontrol etme ve sigortasız olanları Kuruma bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiş olup bu yükümlülüğü yerine getirmeyen banka ve kamu idarelerine Kurumca idari para cezası uygulanacaktır.  
27.11.2008

   Dokümanı İndir 2008-162  KVK
5810 sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile serbest bölge tanımlaması yapılarak, serbest bölgelerde ücretlere uygulanan gelir vergisi istisnası ile serbest bölgede yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan istisnası ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.  
27.11.2008

   Dokümanı İndir 2008-161  GVK-KVK
5811 sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurtdışı kazançlarına ilişkin sağlanan gelir ve kurumlar vergisi istisnası ile Bakanlar Kurulu tarafından sigortaya tabi tutulacak mevduat ve katılım fonları hakkında.  
26.11.2008

   Dokümanı İndir 2008-160  KVK
20 Kasım 2008 tarih ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 4 Haziran 2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar ve 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. 
25.11.2008

   Dokümanı İndir 2008-159  GVK-KVK
5811 sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun”, 22 Kasım 2008 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.  
24.11.2008

   Dokümanı İndir 2008-158  SGK
2008 Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme süresi, 1 Aralık 2008 tarihine uzatılmıştır.  
24.11.2008

   Dokümanı İndir 2008-157  GVK-VİV
Kamu ve özel kuruluşlar ile bankalar arasında yapılan maaş ödeme protokolleri gereğince, bankalar tarafından söz konusu kuruluşlara veya personeline ayni veya nakdi olarak yapılan "promosyon" ödemeleri gelir vergisine ve veraset ve intikal vergisine tabi tutulmayacaktır.  
21.11.2008

   Dokümanı İndir 2008-156  VUK
2008 yılı yeniden değerleme oranı % 12 olarak belirlenmiştir.  
20.11.2008

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE