3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile ihdas edilen Yeminli Mali Müşavirlik müessesesi ile ülkemizde vergi denetimi yükünün bir kısmı, özel sektörde yer alan ve profesyonel anlamda hizmet sunan Yeminli Mali Müşavirlik firmalarına devredilmiştir.

Şirketimiz, Yeminli Mali Müşavirlik şirketi olarak 3568 sayılı yasa çerçevesinde müşterilerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Tam Tasdik Hizmeti

  • Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki
  • Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki

  Yıllık Kurumlar veya Gelir vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki çerçevesindeki sorumluluğumuz, firmaya ait defter, kayıt ve belgelerin sürekli olarak denetlenmesi suretiyle mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, belli dönemlerde işyerine deneyimli ve firmanın işlem hacmine uygun sayıda personel ile yapılan ziyaretler yoluyla denetimler gerçekleştirilmekte, sorunların doğmadan önlenebilmesi ve uygulamalara önceden yön verilebilmesi amacıyla sözlü ve yazılı öneriler hazırlanmaktadır. Ayrıca denetim çalışmaları sırasında vergi planlama fırsatlarının tespiti imkanı doğabilmekte ve bu fırsatlar şirket yönetiminin dikkatine sunulmaktadır.

 • Firmanın yıllık geçici vergi ile gelir ve/veya kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak

 • Kurumlar ve gelir vergisi istisna ve muafiyetleri ile tasdik işlemleri (Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu, Yatırım İndirimi Tasdik Raporu, gayrimenkul / iştirak satış kazancı istisnası Tasdik Raporu, vb. Raporlar)

 • KDV İadesi Tasdik İşlemleri

 • Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ile İlgili Tasdik İşlemleri

 • Vergi muafiyeti, istisna ve indirim tespit işlemleri (yatırım indirimi, gayrimenkul / iştirak satış kazancı istisnası, vb. işlemleri)

 • KDV İadesi

 • Tübitak AR-GE desteklerine yönelik tespit raporları

 • Sermayenin ödendiğinin tespiti işlemleri

 • İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarının mevzuata uygunluğunun tespiti işlemleri

 • Diğer özel amaçlı yeminli mali müşavirlik tasdik / tespit raporları

 • Önceki dönemlere ilişkin Vergi Uygunluk Denetimleri (Tax Due Diligence Audits)


Yerli ve yabancı, tam ve dar mükellef, kurumsal ve bireysel yatırımcılar tarafından menkul kıymetlerden (devlet tahvili, hazine bonosu, eurobond, özel sektör tahvili, yatırım fonları, hisse senetleri, vadeli işlemler vb.) elde edilen faiz ve alım-satım kazançları, mevduat ve repo faizlerinin vergilendirilmesine yönelik olarak danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Vergilendirme koşullarını gösterir özet tablolar ve kitapçıklar için tıklayınız.

 • Vergi, Yabancı Sermaye, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Finansal Kiralama, Factoring, Teşvik, Kambiyo Mevzuatı, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, Ticaret Hukuku, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve diğer mali mevzuatla ilgili danışmanlık hizmeti vermek, görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmak, konu ile ilgili personelin eğitilmesini sağlamak

 • Mevzuat değişiklikleri ve güncel uygulamalar ile konuya ilişkin görüşlerimizin yayınladığımız sirküler yoluyla bildirilmesi

 • Müşterilerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek

 • Müşterilerimizin faaliyetlerini vergisel yönden en etkin biçimde yapılandırabilmelerine yönelik genel anlamda vergi planlamasına ilişkin öneriler hazırlamak

 • Yasal kayıt ve işlemlerin gözden geçirilmesi suretiyle müşterilerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda yardımcı olmak

 • Firmanın yıllık geçici vergi ile gelir ve/veya kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak

 • Gerekli hallerde ilgili kamu otoritelerinden alınacak görüşler çerçevesinde çözümler üretmek ve uygulamayı yönlendirmek

 • Enflasyon Muhasebesi ve uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek

 • Üçüncü kişilerle düzenlenen mukavelelerin mali mevzuat yönünden incelenmesi ve görüş verilmesi

 • Firmanın vergi incelemesine alınması halinde vergi inceleme elemanlarına gerekli bilgilerin verilmesi hususunda destek olmak

 • Firmanın vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu müracaatlarını hazırlamak ve bu komisyona, vekalet verilmesi halinde firma adına katılmak

 • Müşterilerimizin vergi incelemesine alınması halinde vergi inceleme elemanlarına gerekli bilgilerin verilmesi hususunda destek olmak

 • Müşterilerimizin vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu müracaatlarını hazırlamak ve bu komisyona, vekalet verilmesi halinde firma adına katılmak

 • Vergi davalarına ilişkin yargı sürecinde dava dilekçelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak

 • Yargı sürecinde duruşmalara katılarak gerekli desteği vermek


Bireysel Vergi Danışmanlığı

Tam ve dar mükellef gerçek kişilerce elde edilen gelirlerin (menkul kıymet faiz ve alım-satım kazançları, mevduat ve repo faizleri, kar payları, kira gelirleri vb.) beyanına ilişkin danışmanlık ve destek hizmetleri vermek.

Menkul Kıymet Vergilendirme koşullarını gösterir özet tablolar ve kitapçıklar için tıklayınız.

Muhasebe Hizmetleri Danışmanlığı

 • Muhasebe Destek Hizmetleri Danışmanlığı

 • Personel ve Bordro Destek Hizmetleri Danışmanlığı

 • Yönetim Raporlama

 • Enflasyon Muhasebesi

 • Uluslararası Raporlama

Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 • Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler

 • Yabancı Yatırımcılara Yönelik Hizmetler

 • Önceki dönemlere ilişkin Vergi Uygunluk Denetimleri (Tax Due Diligence Audits)


 
  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE